นางสาวสุชาทิพย์ อมรวงค์ นางสาวสุชาทิพย์  อมรวงค์ Author
Title: โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
Author: นางสาวสุชาทิพย์ อมรวงค์
Rating 5 of 5 Des:
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด       วันที่  2  เมษายน  2560  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  นายสมชัย วรรณ...


โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
     วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม 2 เมษา รักการอ่าน เปิดบ้านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    นายถาวร พลีดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน     โดยกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการอ่าน   เป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน กศน. เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งคนไทยจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ

      กศน.อำเภอลืออำนาจ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่จัดกิจกรรมให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการศึกษาทั้งนอกระบบและการศึกษาในระบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการมหกรรม เมษา รักการอ่าน เปิดบ้านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการเปิดโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ       และเพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอลืออำนาจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตระหนักและเห็นค่าของการอ่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษา กศน.อำเภอลืออำนาจ จำนวน 350 คน ครู บุคลากร กศน.อำเภอลืออำนาจ จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และภาคีเครือข่าย จำนวน 10 คน

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top